Съгласно изискванията на МЗ ( министерството на здравеопазването), регламентирани в наредба №1 от 05.01.2018г. за условията и реда за извършване на Дезинфекции, Дезинсекции и Дератизации, всички физически и юридически лица, които стопанисват и ползват обекти от обществено предназначение, са длъжни да поддържат чистота и добро санитарно – хигиенно състояние, с ниско ниво на проницаемост за вредители и да осигуряват извършването на дезинфекции, Дезинсекции и Дератизации при поява на вредители и следи от присъствието им.

 

Най – добрата защита от вредители си остава периодичното прилагане на „пест контрол“ ( съвкупност от методи за превенция и при необходимост интервенция срещу битови и складови вредители, за свеждане на тяхната популация до необходимия биологичен минимум) мероприятия, в зависимост от нуждите и състоянието на съответния обект.

При тези случаи собственикът трябва да разполага със съответното звено за извършване на ДДД дейности.

Това звено може да бъде вътрешно ведомствено или както е в 99% от случаите външно звено или така наречените Пест контрол оператори.

Пест Кеър ЕООД е регистрирана в регистрите на МЗ от 2009 г. като пест контрол оператор и може да извършва Дезинфекции, Дезинсекции и Дератизации според наредбата, издава протоколи за извършената интервенция, които удостоверяват пред проверяващите органи на агенцията по храните или местните РЗИ, че в обекта се водят мерки за намаляване популацията на вредители и се подържат в техния биологичен минимум, както е по изискване.

 

ДДД абонамента, гарантира на нашите партньори, по – голяма ефективност в борбата срещу вредителите, превенция, бърза реакция при необходимост, а при много случаи и предпазване от щети, които могат да причинят вредителите, особено гризачите.

Получават навременна консултация, преференциални цени и най – важното е, че се изгражда взаимно доверие.

От друга страна, дезинфекторите в Пест Кеър опознават обектите по – добре и знаят как и кога да противодействат с най – добри практики, така че да има най – голямо ниво на защита от вредители.

 

Всеки обект, склад, административна сграда, производство, уилище, жилищна сграда, може да се свърже с нас за да получи предложение за ДДД абонамент и да защити своя сграден фонд от вредители.

 

Ние ще изберем най- целесъобразния вариант за превенция на обекта и ще изготвим предложение релевантно на нуждите му.

 

За обекти, които са под контрола на агенцията по храните, изготвяме договор за ДДД и съответните протоколи за след всяка извършена обработка или мониторинг.